Drobečková navigace

Úvod > Půjčovna > Nájemní podmínky

Nájemní podmínky

1/Tyto nájemní podmínky jsou nedílnou součástí „objednávky pronájmu“ uzavřené mezi zákazníkem – nájemcem na straně jedné a INMONT CHEB s.r.o. – pronajímatelem na straně druhé. Objednávka pronájmu nářadí a stavební mechanizace firmy INMONT CHEB s.r.o. ( dále jen „věci“) zavazuje obě smluvní strany dnem jejího podpisu.

2/Pokud je věc pronajatá na dobu neurčitou, mohou obě strany smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je 14 dní a začne běžet dnem doručení výpovědi. Pokud je věc pronajata na dobu určitou, skončí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán a smlouva podl. § 676 odst.2 obč.zák. nebude obnovena. Lze však uzavřít novou nájemní smlouvu. Pokud věc nebude v den skončení nájmu vrácena pronajímateli, zaplatí mu nájemce smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím vrácením ve výši 10% ze současné pořizovací ceny věci uvedené na objednávce. Tímto  ustanovením není dotčeno právo pronajímatele  na náhradu vzniklé škody v plném jejím rozsahu a na ušlý zisk. Současná pořizovací cena věci je cena, za kterou je možno věc koupit v době jejího pronajmutí. Nájemce vrací věc v provozovně firmy INMONT CHEB s.r.o., kde byla zapůjčena, pokud nebude dohodnuto jinak.

3/ Nájemce se zavazuje :

 • seznámit se s provozními podmínkami nebo návodem k užití pronajaté věci před jejím prvním užitím,
 • dbát pokynů a doporučení pronajímatele,
 • pronajaté věci užívat obvyklým způsobem, přiměřeně jejich povaze a chránit je před poškozením,
 • platit sjednané nájemné spolu s DPH včas,
 • svěřit obsluhu věci, u které je třeba zvláštního povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným,
 • provádět na vlastní náklady běžnou údržbu, jakož i mazání dle doporučení výrobce,
 • umožnit pracovníkům firmy INMONT CHEB s.r.o. na jejich požádání přístup ke každé pronajaté věci za účelem provedení kontroly provozních podmínek věci, příp. k provedení servisní prohlídky nebo opravy,
 • chránit věc i její příslušenství před ztrátou a odcizením,
 • v případě ztráty či odcizení pronajaté věci uhradit její současnou cenu a ušlý zisk pronajímatele, který se rovná výši ceny jejího tříměsíčního pronájmu,
 • uhradit opravu věci, pokud dojde k jejímu poškození jiným způsobem než při běžném provozu,
 • odcizení, ztrátu či úmyslné poškození věci nahlásit místně příslušnému odd.policie a pronajímateli zaslat písemné potvrzení policie o oznámení této skutečnosti, potvrzení musí obsahovat číslo jednací policejního spisu,
 • nedat věc do podnájmu ani ji nechat jinak užívat třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% ze současné pořizovací ceny věci. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu,
 • neprovádět na věci změny bez souhlasu pronajímatele,
 • vrátit a předat kompletní věc a její příslušenství v poslední den nájmu, v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení,
 • pokud nájemce věc včas nevrátí, souhlasí s tím, že ji pronajímatel na jeho náklady převezme v místě jejího uložení nebo užívání.

4/Pokud nájemce i přes výstrahu danou mu pronajímatelem nebude užívat věc obvyklým způsobem a hrozí nebezpečí, že věc bude zničena či vážně poškozena nebo nezaplatí-li splatné nájemné nejpozději do další splátky, může pronajímatel od smlouvy odstoupit s tím, že platnost smlouvy končí dnem doručení oznámení o odstoupení nájemci. Tento den je povinen nájemce věc vrátit pronajímateli. Pokud nájemce věc nevrátí souhlasí s tím, že věc bude na jeho náklady převzata v místě jejího uložení nebo užívání.

5/Při převzetí věci do pronájmu složil nájemce peněžní jistotu ve výši …………………………………..Kč, která mu bude započtena na náhradu případného poškození věci, na úhradu nájemného v hotovosti, poplatků z prodlení. Po řádném vrácení věci pronajímateli bude složená peněžní jistota vrácena nájemci po vyúčtování zpět.

6/Při převzetí věci do nájmu s následnou dohodnutou fakturací a splatností se nájemce zavazuje uhradit fakturu do data splatnosti. Pro případ prodlení s úhradou faktury se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně.

7/Pronajímatel může požadovat na nájemci vystavení cizí směnky na řad INMONT CHEB s.r.o. ve výši současné pořizovací ceny pronajímané věci s datem splatnosti následujícího dne po dni, kdy má být pronajatá věc vrácena pronajímateli. Nebude-li věc vrácena, bude směnka ve stanovené lhůtě splatnosti realizována. Bude-li věc vrácena řádně a včas pronajímatel nájemci směnku vrátí proti vrácení věci.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.